Vereniging

Wij zijn een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, met eigen statuten. De statuten zijn uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement. De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40446254 .

Het bestuur
Het bestuur is gevormd uit de volgende personen:
   Voorzitter: Johan Schijf
   Secretaris: Robin van Schie
   Penningmeester: Judith Duinhoven
   Bestuur algemeen: Wick van Dam  
   Bestuur algemeen: openstaande vacature

Algemene Leden Vergadering
Jaarlijks vindt er in maart de Algemene Leden Vergadering plaats. Hierin wordt het sociaal en financieel jaarverslag gepresenteerd. Worden bestuursleden, kascommissie en de commissie van Beroep benoemd en gestemd over aanpassingen op het Huishoudelijk Reglement. Om de vergadering luchtig te houden is er traditie getrouw een gastspreker met een onderwerp welke raakvlakken heeft met het moestuin tuinieren.

Huishoudelijk reglement
Wij hebben als vereniging de statuten aangevuld met een huishoudelijk reglement. Hierin is alles geregeld over de dagelijkse gang van zaken. Een uitwerking van de statuten zodat iedereen weet onder welke voorwaarden men lid kan zijn van Volkstuinvereniging Elsbroek. Download: Huishoudelijk reglement

De AVG-Verklaring
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Onder de AVG worden de rechten van natuurlijke personen (zeg maar mensen) op het gebied van gegevensbescherming uitgebreid en versterkt. Ook de Volkstuinvereniging Elsbroek valt onder de AVG omdat wij voor het besturen van de vereniging gegevens van de leden nodig hebben. Downlaod: AVG-verklaring