Vereniging     Organisatie        De Tuin           Inschrijven          Tarieven             Contact     

    De Oosteinde Hillegom        Koop hier uw zaden    

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Sinds 25 mei 2018 moet iedere vereniging voldoen aan de privacyregels welke voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  De nieuwe wet verwacht van verenigingen om duidelijk te zijn over welke persoonsgegevens zijn vastgelegd en hoe er met deze gegevens intern en extern wordt omgegaan. Zie voor meer informatie Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst (PIA)  [LINK]

Het bestuur verzekerd de leden van het feit dat de persoonsgegevens uit de ledenadministratie nooit en te nimmer verstrekt worden aan derden. Mocht een derde verzoeken om deze informatie, dan zal deze informatie alleen gegeven worden na toestemming van de leden.

Het bestuur zal handelen in overeenstemming met bovenstaande. Conform de verordening hebben de leden het recht om privacygevoelige gegevens te laten afschermen en het recht bezwaar te maken op het plaatsen van een foto’s in de nieuwsbrief en facebook pagina.  Bezwaar kan ingediend worden via het contactformulier.

 

© 2015 - 2019 tvelsbroek.nl

                                                  

 Login